3×3 Basketball Committee

3×3 Basketball Committee

Co-ordinator:

  • Bikash Shahi

Members:

  • Purna Neupane
  • Krishna Bahadur Thapa Magar
  • Ashish K.C.
  • Niranjan Satyal
  • Sadina Shrestha